Prečo sa platí za duchovno - Novacesta.sk

Nová cesta,
nový pohľad a rozvoj.
nový rozmer,
Prejsť na obsah

Prečo sa platí za duchovno

Články a videá
Každý sa určite stretol s otázkou, prečo vlastne platí za energetické a duchovné terapie a kurzy. Možno si poviete, že je to dar od Boha, prípadne, že liečiteľ vykonáva nefyzickú službu a preto by si nemal za toto pýtať žiadne peniaze. Liečitelia si pýtajú peniaze za svoju prácu, pretože na to majú dva dôvody: duchovný a fyzický.

        Duchovný pohľad na platenie za duchovné a energetické služby môžeme získať z pohľadu zákona rovnováhy v Univerze – zákona rovnováhy dávania a prijímania. Vždy keď niekto chce niečo dostať, mal by za to niečo dať a opčne – keď niekto chce niekomu niečo poskytnúť, mal by za to niečo dostať späť. Vždy pritom musí ísť o adekvátnu výmenu, nie o symbolickú. Všetko je energia a keďže duchovná a energetická činnosť musí rešpektovať rovnováhu, musí byť aj pri dávaní a prijímaní. Pokiaľ chce liečený dostať liečenie, musí niečo adekvátne za to dať, aby liečenie malo želaný efekt. Pokiaľ by nedošlo k adekvátnej výmene, energia liečenia by časom vyprchala spolu s výsledkom terapie. Každý liečiteľ, ktorý sa venuje klientom zadarmo, stráca vždy časť svojej sily a to na rôznych úrovniach ako zdravie, vitalita, dobré vzťahy, prosperita a iné. Liečitelia, ktorí sa venujú denne klientom a neprijímajú protihodnotu, začnú mať problémy v rôznych oblastiach vplyvom stratenej energie. Dávanie a prijímanie sa môže uskutočniť v akejkoľvek forme, či podobe: peňažná platba, protislužba, výmena za inú vec s podobnou hodnotou... Nejde tu o peniaze, ale o dodržovanie rovnováhy a preto protihodnota by nemala byť ani nízka a ani vysoká.

        Fyzický pohľad na platenie veľmi jednoducho vysvetľuje podstatu platenia. Najskôr si musíme uvedomiť, za čo sa vlastne platí. Platí sa najmä za:
-       voľný čas venovaný klientovi pred, počas a po terapii
-       vedomosti a skúsenosti získané štúdiom, vlastným poznávaním a skúmaním (zaberá veľa času), investovaním nemalej sumy peňazí a času do vzdelávania sa doma a v zahraničí a kúpy odbornej literatúry
-       prácu na sebe, bez ktorej by liečiteľ nedokázal to, čo vie
-       obetovaním veľkého množstva času, ktoré tieto činnosti vyžadujú
-       vlastným výskumom v danej oblasti, pretože nie všetky informácie sú verejné a na veľa vecí si musí prísť sám
-       režijné náklady na svoju činnosť ako: prenájom priestorov a ich vybavenie, tlač materiálov, kancelárske výdavky a iné
       Po sčítaní všetkých nákladov a investovaného času sa musia dané výdaje premietnuť do ceny služieb a kurzov. Žiaden liečiteľ nedostal nič zadarmo a ku všetkému je potrebné sa prepracovať tvrdou prácou na sebe. Samozrejme existujú aj výnimky v podobe šarlatánov. Ďalšiu výnimku predstavujú ľudia, ktorí predstierajú že sú „liečitelia“. Ide o kategóriu, ktorá absolvovala základné 1-2 kurzy, prečítala si pár kníh a už sa považujú za odborníkov a jasnovidcov. Takíto ľudia nemajú vôbec prehľad o duchovnu a ovládajú iba niekoľko základných techník. Skutočný liečiteľ pozná veľa spôsobov a možností, ako sa dá pomôcť a vie aj akú majú podľa jeho praxe účinnosť. Za každú z týchto jeho vedomostí zaplatil v podobe peňazí, času, či práce na sebe a to je potrebné doceniť.

        Každá profesia, ktorej sa niekto profesionálne venuje má totožnú charakteristiku – potreba kvalitného vzdelania sa, rozsiahla prax, vlastné skúmanie a rozširovanie si vedomostí po celú dobu práce. Za všetko sa vždy platí peniazmi, časom a tvrdou prácou. A každý potom má právo na odmenu za svoju prácu, ktorú vykonal. Nikto sa nikoho nepýta, kde študoval, akú má prax, koľko ho to stálo času, energie a úsilia. Pre klientov je dôležité, čo im to prinesie za úžitok.
© Rastislav Briestenský
Návrat na obsah